Ang Kabanalbanalan Teleradyo 33: Magpilit Kayong Magsipasok sa Pintuang Makipo

20
June 2018

The door to salvation is not most people think what it is.  

Ang Kabanalbanalan Teleradyo 32: Ang Pangalang Ikinapit sa Kawan na mga Anak ng Dios

20
June 2018

See the assembly of the true children of God.

Ang Kabanalbanalan Teleradyo 31: Ang Pakikipagbaka ng Cristiano

20
June 2018

Being a Christian is joining the war waged against sin.a

Ang Kabanalbanalan Teleradyo 30: Ang Pagtatayo ng Sariling Iglesia ay Pagtatakwil sa Panginoon

20
June 2018

There is only one Church established by God. Apart from it is a false one.

Ang Kabanalbanalan Teleradyo 29: Ang Mga Sugo ng Dios sa Kanyang Dalisay na Relihiyon

20
June 2018

Faith comes from listening to the gospel delivered by the true messengers of God.